Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RAJ CONSULT BV
Algemeen
Artikel 1
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand van de opdrachtnemer heeft gevraagd. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voorzover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk van is afgeweken.
b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:
– de opdrachtnemer: RAJ Consult BV, gevestigd te Amsterdam;
– de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept van de opdrachtnemer;
– onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.
Strekking
Artikel 2
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
b. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen) betreffen (ondermeer) het voeren van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen die – gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht – dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
c. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
Totstandkoming
Artikel 3
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door opdrachtnemer vereist, danwel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.
Verplichtingen opdrachtnemer
Artikel 4
a. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, een en ander voorzover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
b. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit met inachtneming van de voor hem geldende Gedrags- en Beroepsregels. Opdrachtnemer zal op schriftelijk verzoek van opdrachtgever onverwijld aan deze een exemplaar van de laatste versie van genoemde Gedrags- en Beroepsregels toezenden.
c. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
d. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
Verplichtingen opdrachtgever
Artikel 5
a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren danwel onmogelijk maken.
b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd zijn voor uitvoering van de opdracht.
Vertrouwelijk
Artikel 6
De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te behandelen. De opdrachtnemer is niet
aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door de personen in zijn dienst, indien de opdrachtnemer
aannemelijk kan maken dat deze schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.
Samenwerking met derden
Artikel 7
a. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen onderneming
behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. wenselijkheid daarvan in overleg met de
opdrachtgever is vastgesteld.
b. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden, waaronder
de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.
Tekortkomingen opdrachtnemer
Artikel 8
a. De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als
rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de
vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voorzover deze tekortkomingen onder normale
omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van
vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden, een en ander behoudens de hierna omschreven nadere
beperkingen.
b. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij
zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een
maximum van driemaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste
kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove
nalatigheid.
c. De opdrachtnemer is verplicht om de hierboven bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om
niet te herstellen, wanneer en voorzover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening
zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uitvallen, dan is de
opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien de opdrachtgever zich
voorafgaand schriftelijk bereid verklaart deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
d. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden (5 jaar) nadat de fiscale aangiftes
van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend.
e. Elke aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele
belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij
aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld
de betreffende tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in
verband met die tekortkoming hebben plaatsgevonden zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer
daarbij betrokken heeft.
f. De opdrachtgever dient de in dit artikel genoemde tekortkomingen te melden binnen 1 maand, nadat hij/zij
hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere
aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten. Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde
uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheid recht
heeft op een uitkering.
Tekortkomingen opdrachtgever
Artikel 9
a. Indien en voorzover tekortkomingen bij de uitvoering van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer
het gevolg zijn van de omstandigheid dat door opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in voldoende mate aan
de op hem rustende verplichtingen conform artikel 5 heeft voldaan, is de opdrachtnemer daarvoor in het
geheel niet aansprakelijk.
b. Herstel van voornoemde tekortkomingen zal in een dusdanig geval op kosten van de opdrachtgever
geschieden.
Beëindiging door opdrachtgever
Artikel 10
a. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.
b. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.
c. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip
waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen, welke
minimaal bestaat uit een maand, dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de
administratie in een zodanige staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door
de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op
aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.
d. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de opdrachtgever; diens rechten
en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of rechtsopvolger.
Opschorting/ontbinding/beëindiging door opdrachtnemer
Artikel 11
Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde algemene opschortings- of ontbindingsbevoegdheid heeft
opdrachtnemer, indien opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig,
niet, onvolledig of onvoldoende nakomt, faillissement danwel surseance heeft aangevraagd (door een derde),
onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, opdrachtgever zijn onderneming geheel of
gedeeltelijk liquideert danwel stil legt danwel overdraagt, niet tijdig de door hem verschuldigde declaraties
voldoet, het recht om:
a. te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen welke opzegging dient te geschieden middels aangetekende
brief.;
b. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen – voor alle bestaande danwel in de
toekomst af te sluiten overeenkomsten – alvorens opdrachtgever met de levering van zijn (verdere)
werkzaamheden aanvangt;
c. levering van zijn diensten op te schorten;
d. de desbetreffende overeenkomst geheel of voorzover niet uitgevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten, door
verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de
rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende
rechten tot schadevergoeding wegens ontbinding.
e. indien opdrachtnemer gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is opdrachtnemer
jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als
indirect.
Aanlevering, levertijd en levering
Artikel 12
a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geschiedt de aanlevering
der benodigde stukken, boeken, bescheiden, administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens
opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door
opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a genoemde, ongeacht de reden
hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende
schade, in welke vorm en omvang dan ook, kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.
Retentierecht
Artikel 13
a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van
zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties,
daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding
van schade aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan
wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke
bankgarantie heeft gesteld.
b. Onder de zaken genoemd in sub a worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, stukken,
administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn gebracht ten aanzien van het
uitvoeren van de opdracht.
Overmacht
Artikel 14
a. Indien sprake is van staking, diefstal, overheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies
van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de
overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen heeft de opdrachtnemer het recht om ofwel de overeenkomst
te ontbinden middels een aangetekende brief, ofwel bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.
b. Ingeval een situatie van overmacht rust op opdrachtnemer de plicht de opdrachtgever hier onverwijld van op
de hoogte te stellen.
c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door beschadiging danwel tenietgaan van
stukken of bescheiden van derden, welke opdrachtnemer voor opdrachtgever in bewaring heeft.
d. Opdrachtgever heeft ingeval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voortduurt het
recht om de overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient middels aangetekende brief te geschieden
en dient voor beëindiging van de overmacht door opdrachtnemer te worden ontvangen.
e. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende verplichting tot betaling
van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen de datum van laatste declaratie en de datum
van ontbinding komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak
maken op schadevergoeding.
f. Bij beëindiging van de overmacht brengt opdrachtnemer ten spoedigste opdrachtgever hiervan op de hoogte
waarna opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht zal hervatten.
Algemene bepalingen van financiële aard
Artikel 15
a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer
vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.
b. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de geschatte kosten voor de
door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij
per kalenderjaar c.q. boekjaar.
Declaratie
Artikel 16
Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat opdrachtgever voldoende
zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.
Reclamering
Artikel 17
a. De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of indien het gebrek of gebreken betreft,
dat of die nadien is of zijn geconstateerd binnen 30 dagen na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn
ingediend. De reclame zal moeten behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q.
geconstateerde gebreken.
b. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst van de reclame mede of
en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.
c. Indien partijen niet binnen 2 maanden na ontvangst van de reclame in der minne tot een oplossing zijn
gekomen, dan zijn beide partijen bevoegd binnen 1 maand na het verstrijken van de hiervoor genoemde
termijn van 2 maanden het geschil voor te leggen aan het Geschillencollege.
d. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte diensten/verrichtingen en daartoe
verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van
openstaande declaraties op te schorten.
e. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen te geschieden
binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van verzending. Ieder recht van reclame van
declaraties vervalt door overschrijding van de in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van
door hem te stellen en te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van
de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der kennisneming.
Intellectuele eigendom
Artikel 18
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door hem gebruikte
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven,
zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, een en
ander ongeacht het aandeel van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de
hierboven bedoelde programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als
na uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.
Betaling
Artikel 19
a. De declaratie dient te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de declaratie, waarna de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
b. Na het verstrijken van de onder lid a genoemde termijn is de opdrachtgever een rentevergoeding
verschuldigd van wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd
als de gehele maand.
c. Na het verstrijken van de in lid a genoemde termijn is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer daarnaast
verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te
verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting
met een minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende
kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd
alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de
gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze
derden in verband met buitengerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan
opdrachtnemer verschuldigd.
d. Blijft naar aanleiding van een verzoek een voorschot te betalen of zekerheid te stellen een deugdelijke reactie
op dit verzoek uit, dan zal opdrachtnemer gerechtigd zijn schriftelijk per aangetekende brief of brief met
ontvangstbevestiging dan wel per telefax met verzend- en of ontvangstbevestiging met ingang van tweemaal
vierentwintig uur na de datum van verzending, de overeenkomst te ontbinden, een en ander onverminderd
het recht van opdrachtnemer op betaling van het reeds geleverde en op aan hem vanwege de ontbinding
toekomende schadevergoeding.
e. Onverminderd iedere mededeling door de opdrachtgever bij het verrichten van zijn betaling en onverminderd
de wijze van administratieve verwerking van de betaling door opdrachtgever, zullen betalingen van de
opdrachtgever steeds en uitsluitend geacht worden in mindering te strekken op de opdrachtnemer
openstaande bedragen en wel op de navolgende wijze. Allereerst zal iedere betaling in mindering strekken
op door opdrachtgever verschuldigde incassokosten en rente, vervolgens zullen betalingen in mindering
strekken op de oudste openstaande declaraties van opdrachtnemer.
Geschillen
Artikel 20
a. Indien naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige
overeenkomst, een geschil is gerezen tussen partijen, zijn beide partijen bevoegd dit geschil voor te leggen
aan het Geschillencollege van NOAB. Indien de opdrachtnemer het geschil voorlegt, zal het College dit pas in
behandeling kunnen nemen indien de opdrachtgever zich tegenover het College hiermee akkoord heeft
verklaard. Indien partijen niet in der minne tot overeenstemming kunnen worden gebracht, zal het College
uitspraak doen in de vorm van een bindend advies, rechtsprekend als goede mannen naar billijkheid. Beide
partijen zijn verplicht de beslissing van dit College na te leven.
b. Een geschil dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij de secretaris van het Geschillencollege p/a het
secretariaat van NOAB , met vermelding van namen en adressen van partijen en een duidelijke omschrijving
van zowel het geschil als de eis.
c. Door een geschil aanhangig te maken onderwerpt men zich tevens aan het oordeel van het
Geschillencollege ten aanzien van een door de wederpartij bij haar verweer in te dienen tegenvordering, mits
deze vordering een gevolg is van dezelfde overeenkomst als waarop klagers vordering betrekking heeft.
d. Voor het overige wordt de behandeling van de geschillen nader geregeld bij reglement, hetwelk aan partijen
zal worden toegezonden indien een geschil aanhangig is gemaakt.
e. Geschillen ten aanzien van de declaraties dienen uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van de declaratie
aan het Geschillencollege te zijn voorgelegd, bij gebreke waarvan beide partijen bevoegd zijn het geschil aan
de gewone rechter voor te leggen.
f. Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel
van de bevoegde rechter waar de opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht
een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard. Op de overeenkomst en de hieruit voortvloeiende
overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.